POZVÁNKA  NA RODIČOVSKÉ  ZDRUŽENIE

Pozývame všetkých rodičov na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 11.10.2018 o 15.30 hod. v priestoroch 2.triedy materskej školy.

Za vašu účasť vopred ďakujeme.

___________________________________________________________________________________________________

Informácia o začatí školského roka 2018/2019

- prevádzka Materskej školy v Giraltovciach sa začína dňa :  03.09. 2018  t. j. v pondelok;

- zoznamy detí nájdete v deň nástupu do MŠ na dverách jednotlivých tried a na informačnej tabuli  v areáli školy - deti sme do tried rozdeľovali podľa veku a kapacity tried v zmysle platnej legislatívy, a preto vopred ďakujeme za to, že akceptujete zaradenie detí do tried a nežiadate o zmeny, ktoré pre nás znamenajú značné problémy v organizácii školského roka;

- deťom do MŠ zabezpečte: prezúvky s bielou podrážkou a uzavretou pätou (nie vsuvky, ani crocsy),pyžamo, náhradné oblečenie - všetky veci deťom podpíšte;

- pohár, zubnú pastu , kefku, hrebeň – do konca prvého septembrového týždňa /7.trieda-deti mladšie ako tri roky- iba hrebeň;/

- školné sa bude platiť prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou vždy do 8. dňa v mesiaci a to v 2 mesačných intervaloch;

- prvú platbu školného  za mesiace september a október je potrebné uhradiť do 8. septembra, výška školného  za dva mesiace je 10 €, poštové poukážky na jednotlivé druhy platieb dostanú rodičia v prvý septembrový týždeň v  triedach;

- platba za stravovanie 1,05 €/ deň a úhrada do 15.dňa v mesiaci, deti v hmotnej núdzi a na hranici životného minima 0,05 €/deň;

- v priebehu školského roka je možné preukázať sa dokladom o hmotnej núdzi a životnom minime vždy do 8. dňa v   mesiaci,  školné sa prestáva platiť a poplatok za stravu sa upraví od nasledujúceho mesiaca;

- nedávajte deťom do MŠ hračky, sladkosti, nápoje všetko majú zabezpečené v materskej škole;

- deti je potrebné priviesť do 8.00 hod. - neskorší príchod vážne narúša našu výchovno-vzdelávaciu činnosť a denný režim ; v prvý týždeň v čase adaptácie je vhodné prísť po deti skôr, teda po 15.00 hod.;

- všetky triedy sú v prevádzke od 6.30 hod. – 16. 30 hod., telefonický kontakt : 054/732 28 68

                                                        TEŠÍME SA NA VŠETKY  DETI  !

aa